Alert button

SparseByteNN: A Novel Mobile Inference Acceleration Framework Based on Fine-Grained Group Sparsity

Oct 30, 2023
Haitao Xu, Songwei Liu, Yuyang Xu, Shuai Wang, Jiashi Li, Chenqian Yan, Liangqiang Li, Lean Fu, Xin Pan, Fangmin Chen

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: