Alert button

kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding

Aug 24, 2023
Wenyu Zhu, Hao Wang, Yuchen Zhou, Jiaming Wang, Zihan Sha, Zeyu Gao, Chao Zhang

Figure 1 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 2 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 3 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding
Figure 4 for kTrans: Knowledge-Aware Transformer for Binary Code Embedding

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: