Alert button

SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers

Mar 15, 2023
Guoqiang Jin, Fan Yang, Mingshan Sun, Ruyi Zhao, Yakun Liu, Wei Li, Tianpeng Bao, Liwei Wu, Xingyu Zeng, Rui Zhao

Figure 1 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 2 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 3 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers
Figure 4 for SeqCo-DETR: Sequence Consistency Training for Self-Supervised Object Detection with Transformers

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: