Alert button

An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation

May 25, 2022
Ziquan Liu, Yi Xu, Yuanhong Xu, Qi Qian, Hao Li, Rong Jin, Xiangyang Ji, Antoni B. Chan

Figure 1 for An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation
Figure 2 for An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation
Figure 3 for An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation
Figure 4 for An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: