Neural Topic Modeling with Bidirectional Adversarial Training

Apr 26, 2020
Rui Wang, Xuemeng Hu, Deyu Zhou, Yulan He, Yuxuan Xiong, Chenchen Ye, Haiyang Xu

* To appear at ACL2020 

  Access Model/Code and Paper