Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

One-Shot Identity-Preserving Portrait Reenactment

Apr 26, 2020
Sitao Xiang, Yuming Gu, Pengda Xiang, Mingming He, Koki Nagano, Haiwei Chen, Hao Li

* 29 pages, 14 figures 

  Access Model/Code and Paper
Rethinking Spatially-Adaptive Normalization

Apr 06, 2020
Zhentao Tan, Dongdong Chen, Qi Chu, Menglei Chai, Jing Liao, Mingming He, Lu Yuan, Nenghai Yu


  Access Model/Code and Paper
Deep Exemplar-based Video Colorization

Jun 24, 2019
Bo Zhang, Mingming He, Jing Liao, Pedro V. Sander, Lu Yuan, Amine Bermak, Dong Chen


  Access Model/Code and Paper
Gated Context Aggregation Network for Image Dehazing and Deraining

Nov 21, 2018
Dongdong Chen, Mingming He, Qingnan Fan, Jing Liao, Liheng Zhang, Dongdong Hou, Lu Yuan, Gang Hua

* Accepted by WACV 2019 

  Access Model/Code and Paper
Deep Exemplar-based Colorization

Jul 21, 2018
Mingming He, Dongdong Chen, Jing Liao, Pedro V. Sander, Lu Yuan

* To Appear in Siggraph 2018 

  Access Model/Code and Paper
Neural Color Transfer between Images

Oct 02, 2017
Mingming He, Jing Liao, Lu Yuan, Pedro V. Sander


  Access Model/Code and Paper