Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

A System for Worldwide COVID-19 Information AggregationAkiko Aizawa , Frederic Bergeron , Junjie Chen , Fei Cheng , Katsuhiko Hayashi , Kentaro Inui , Hiroyoshi Ito , Daisuke Kawahara , Masaru Kitsuregawa , Hirokazu Kiyomaru , Masaki Kobayashi , Takashi Kodama , Sadao Kurohashi , Qianying Liu , Masaki Matsubara , Yusuke Miyao , Atsuyuki Morishima , Yugo Murawaki , Kazumasa Omura , Haiyue Song , Eiichiro Sumita , Shinji Suzuki , Ribeka Tanaka , Yu Tanaka , Masashi Toyoda , Nobuhiro Ueda , Honai Ueoka , Masao Utiyama , Ying Zhong

* Poster on NLP COVID-19 Workshop at ACL 2020, 4 pages, 3 figures, 7 tables 

   Access Paper or Ask Questions