Alert button

Breaking the Length Barrier: LLM-Enhanced CTR Prediction in Long Textual User Behaviors

Mar 28, 2024
Binzong Geng, Zhaoxin Huan, Xiaolu Zhang, Yong He, Liang Zhang, Fajie Yuan, Jun Zhou, Linjian Mo

Figure 1 for Breaking the Length Barrier: LLM-Enhanced CTR Prediction in Long Textual User Behaviors
Figure 2 for Breaking the Length Barrier: LLM-Enhanced CTR Prediction in Long Textual User Behaviors
Figure 3 for Breaking the Length Barrier: LLM-Enhanced CTR Prediction in Long Textual User Behaviors

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: