Alert button

Enhanced Generative Recommendation via Content and Collaboration Integration

Mar 27, 2024
Yidan Wang, Zhaochun Ren, Weiwei Sun, Jiyuan Yang, Zhixiang Liang, Xin Chen, Ruobing Xie, Su Yan, Xu Zhang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Xin Xin

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: