Alert button

Data-efficient Fine-tuning for LLM-based Recommendation

Jan 30, 2024
Xinyu Lin, Wenjie Wang, Yongqi Li, Shuo Yang, Fuli Feng, Yinwei Wei, Tat-Seng Chua

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: