Alert button

EdgeOL: Efficient in-situ Online Learning on Edge Devices

Jan 30, 2024
Sheng Li, Geng Yuan, Yawen Wu, Yue Dai, Chao Wu, Alex K. Jones, Jingtong Hu, Yanzhi Wang, Xulong Tang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: