Alert button

UPDP: A Unified Progressive Depth Pruner for CNN and Vision Transformer

Jan 12, 2024
Ji Liu, Dehua Tang, Yuanxian Huang, Li Zhang, Xiaocheng Zeng, Dong Li, Mingjie Lu, Jinzhang Peng, Yu Wang, Fan Jiang, Lu Tian, Ashish Sirasao

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: