Alert button

LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders

Dec 05, 2023
Jiayi Liao, Sihang Li, Zhengyi Yang, Jiancan Wu, Yancheng Yuan, Xiang Wang, Xiangnan He

Figure 1 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 2 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 3 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders
Figure 4 for LLaRA: Aligning Large Language Models with Sequential Recommenders

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: