Alert button

Large Language Model Can Interpret Latent Space of Sequential Recommender

Oct 31, 2023
Zhengyi Yang, Jiancan Wu, Yanchen Luo, Jizhi Zhang, Yancheng Yuan, An Zhang, Xiang Wang, Xiangnan He

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: