Simplifying and Empowering Transformers for Large-Graph Representations

Jun 19, 2023
Qitian Wu, Wentao Zhao, Chenxiao Yang, Hengrui Zhang, Fan Nie, Haitian Jiang, Yatao Bian, Junchi Yan

Figure 1 for Simplifying and Empowering Transformers for Large-Graph Representations
Figure 2 for Simplifying and Empowering Transformers for Large-Graph Representations
Figure 3 for Simplifying and Empowering Transformers for Large-Graph Representations
Figure 4 for Simplifying and Empowering Transformers for Large-Graph Representations

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: