Alert button

Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization

May 24, 2023
Han Yu, Xingxuan Zhang, Renzhe Xu, Jiashuo Liu, Yue He, Peng Cui

Figure 1 for Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization
Figure 2 for Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization
Figure 3 for Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization
Figure 4 for Rethinking the Evaluation Protocol of Domain Generalization

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: