Alert button

Model-Generated Pretraining Signals Improves Zero-Shot Generalization of Text-to-Text Transformers

May 21, 2023
Linyuan Gong, Chenyan Xiong, Xiaodong Liu, Payal Bajaj, Yiqing Xie, Alvin Cheung, Jianfeng Gao, Xia Song

Figure 1 for Model-Generated Pretraining Signals Improves Zero-Shot Generalization of Text-to-Text Transformers
Figure 2 for Model-Generated Pretraining Signals Improves Zero-Shot Generalization of Text-to-Text Transformers
Figure 3 for Model-Generated Pretraining Signals Improves Zero-Shot Generalization of Text-to-Text Transformers
Figure 4 for Model-Generated Pretraining Signals Improves Zero-Shot Generalization of Text-to-Text Transformers

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: