Alert button

MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition

Mar 09, 2023
Xize Cheng, Linjun Li, Tao Jin, Rongjie Huang, Wang Lin, Zehan Wang, Huangdai Liu, Ye Wang, Aoxiong Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition
Figure 2 for MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition
Figure 3 for MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition
Figure 4 for MixSpeech: Cross-Modality Self-Learning with Audio-Visual Stream Mixup for Visual Speech Translation and Recognition

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: