Alert button

An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart

Sep 12, 2022
Yuqing Xie, Taesik Na, Xiao Xiao, Saurav Manchanda, Young Rao, Zhihong Xu, Guanghua Shu, Esther Vasiete, Tejaswi Tenneti, Haixun Wang

Figure 1 for An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart
Figure 2 for An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart
Figure 3 for An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart
Figure 4 for An Embedding-Based Grocery Search Model at Instacart

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: