Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhengxia Zou

Zhengxia Zou

University of Michigan

Multi-view 3D Reconstruction with Transformer


Mar 24, 2021
Dan Wang, Xinrui Cui, Xun Chen, Zhengxia Zou, Tianyang Shi, Septimiu Salcudean, Z. Jane Wang, Rabab Ward


  Access Paper or Ask Questions

Single-Shot Motion Completion with Transformer


Mar 01, 2021
Yinglin Duan, Tianyang Shi, Zhengxia Zou, Yenan Lin, Zhehui Qian, Bohan Zhang, Yi Yuan

* 10 pages, 6 figures. Project page: https://github.com/FuxiCV/SSMCT 

  Access Paper or Ask Questions

MeInGame: Create a Game Character Face from a Single Portrait


Feb 07, 2021
Jiangke Lin, Yi Yuan, Zhengxia Zou

* Accepted to AAAI 2021. Code is now available at https://github.com/FuxiCV/MeInGame 

  Access Paper or Ask Questions

NeuralMagicEye: Learning to See and Understand the Scene Behind an Autostereogram


Dec 31, 2020
Zhengxia Zou, Tianyang Shi, Yi Yuan, Zhenwei Shi


  Access Paper or Ask Questions

Stylized Neural Painting


Nov 16, 2020
Zhengxia Zou, Tianyang Shi, Shuang Qiu, Yi Yuan, Zhenwei Shi


  Access Paper or Ask Questions

Castle in the Sky: Dynamic Sky Replacement and Harmonization in Videos


Oct 22, 2020
Zhengxia Zou

* project website: https://jiupinjia.github.io/skyar/ 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Learning for In-Game Expert-Level Music-to-Dance Translation


Sep 27, 2020
Yinglin Duan, Tianyang Shi, Zhengxia Zou, Jia Qin, Yifei Zhao, Yi Yuan, Jie Hou, Xiang Wen, Changjie Fan

* 14 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neutral Face Game Character Auto-Creation via PokerFace-GAN


Aug 17, 2020
Tianyang Shi, Zhengxia Zou, Xinhui Song, Zheng Song, Changjian Gu, Changjie Fan, Yi Yuan

* Accepted by ACMMM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Robust Face-to-Parameter Translation for Game Character Auto-Creation


Aug 17, 2020
Tianyang Shi, Zhengxia Zou, Yi Yuan, Changjie Fan

* Accepted by AAAI 2020 with supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-grained Attention Networks for Single Image Super-Resolution


Sep 29, 2019
Huapeng Wu, Zhengxia Zou, Jie Gui, Wen-Jun Zeng, Jieping Ye, Jun Zhang, Hongyi Liu, Zhihui Wei


  Access Paper or Ask Questions

Face-to-Parameter Translation for Game Character Auto-Creation


Sep 03, 2019
Tianyang Shi, Yi Yuan, Changjie Fan, Zhengxia Zou, Zhenwei Shi, Yong Liu

* Accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Object Detection in 20 Years: A Survey


May 16, 2019
Zhengxia Zou, Zhenwei Shi, Yuhong Guo, Jieping Ye

* This work has been submitted to the IEEE TPAMI for possible publication 

  Access Paper or Ask Questions