Learning with Hierarchical Complement Objective

Nov 17, 2019
Hao-Yun Chen, Li-Huang Tsai, Shih-Chieh Chang, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, Da-Cheng Juan


  Access Model/Code and Paper
Improving Adversarial Robustness via Guided Complement Entropy

Mar 23, 2019
Hao-Yun Chen, Jhao-Hong Liang, Shih-Chieh Chang, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, Da-Cheng Juan


  Access Model/Code and Paper
Complement Objective Training

Mar 21, 2019
Hao-Yun Chen, Pei-Hsin Wang, Chun-Hao Liu, Shih-Chieh Chang, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, Da-Cheng Juan

* ICLR'19 Camera Ready 

  Access Model/Code and Paper
Searching Toward Pareto-Optimal Device-Aware Neural Architectures

Aug 30, 2018
An-Chieh Cheng, Jin-Dong Dong, Chi-Hung Hsu, Shu-Huan Chang, Min Sun, Shih-Chieh Chang, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, Da-Cheng Juan

* ICCAD'18 Invited Paper 

  Access Model/Code and Paper
MONAS: Multi-Objective Neural Architecture Search using Reinforcement Learning

Jun 27, 2018
Chi-Hung Hsu, Shu-Huan Chang, Da-Cheng Juan, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, Shih-Chieh Chang


  Access Model/Code and Paper