Searching Toward Pareto-Optimal Device-Aware Neural Architectures

Aug 30, 2018
An-Chieh Cheng, Jin-Dong Dong, Chi-Hung Hsu, Shu-Huan Chang, Min Sun, Shih-Chieh Chang, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, Da-Cheng Juan

* ICCAD'18 Invited Paper 

  Access Model/Code and Paper
MONAS: Multi-Objective Neural Architecture Search using Reinforcement Learning

Jun 27, 2018
Chi-Hung Hsu, Shu-Huan Chang, Da-Cheng Juan, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, Shih-Chieh Chang


  Access Model/Code and Paper