Complement Objective Training

Mar 21, 2019
Hao-Yun Chen, Pei-Hsin Wang, Chun-Hao Liu, Shih-Chieh Chang, Jia-Yu Pan, Yu-Ting Chen, Wei Wei, Da-Cheng Juan

* ICLR'19 Camera Ready 

  Access Model/Code and Paper