Alert button

On-Device Recommender Systems: A Comprehensive Survey

Jan 21, 2024
Hongzhi Yin, Liang Qu, Tong Chen, Wei Yuan, Ruiqi Zheng, Jing Long, Xin Xia, Yuhui Shi, Chengqi Zhang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: