Alert button

Know Your Needs Better: Towards Structured Understanding of Marketer Demands with Analogical Reasoning Augmented LLMs

Jan 09, 2024
Junjie Wang, Dan Yang, Binbin Hu, Yue Shen, Ziqi Liu, Wen Zhang, Jinjie Gu, Zhiqiang Zhang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: