Alert button

Attribute-Aware Representation Rectification for Generalized Zero-Shot Learning

Dec 01, 2023
Zhijie Rao, Jingcai Guo, Xiaocheng Lu, Qihua Zhou, Jie Zhang, Kang Wei, Chenxin Li, Song Guo

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: