Alert button

Boosting Audio-visual Zero-shot Learning with Large Language Models

Nov 21, 2023
Haoxing Chen, Yaohui Li, Yan Hong, Zizheng Huang, Zhuoer Xu, Zhangxuan Gu, Jun Lan, Huijia Zhu, Weiqiang Wang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: