Alert button

NoteChat: A Dataset of Synthetic Doctor-Patient Conversations Conditioned on Clinical Notes

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 24, 2023
Junda Wang, Zonghai Yao, Zhichao Yang, Huixue Zhou, Rumeng Li, Xun Wang, Yucheng Xu, Hong Yu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: