Alert button

Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning

Oct 10, 2023
Bowei He, Zexu Sun, Jinxin Liu, Shuai Zhang, Xu Chen, Chen Ma

Figure 1 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 2 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 3 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 4 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: