Alert button

InvKA: Gait Recognition via Invertible Koopman Autoencoder

Sep 27, 2023
Fan Li, Dong Liang, Jing Lian, Qidong Liu, Hegui Zhu, Jizhao Liu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: