Alert button

Mind vs. Mouth: On Measuring Re-judge Inconsistency of Social Bias in Large Language Models

Aug 24, 2023
Yachao Zhao, Bo Wang, Dongming Zhao, Kun Huang, Yan Wang, Ruifang He, Yuexian Hou

Figure 1 for Mind vs. Mouth: On Measuring Re-judge Inconsistency of Social Bias in Large Language Models

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: