Alert button

Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking

May 25, 2023
Fangwei Zhu, Jifan Yu, Hailong Jin, Juanzi Li, Lei Hou, Zhifang Sui

Figure 1 for Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking
Figure 2 for Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking
Figure 3 for Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking
Figure 4 for Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: