Alert button

InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT

May 22, 2023
Yichong Xu, Ruochen Xu, Dan Iter, Yang Liu, Shuohang Wang, Chenguang Zhu, Michael Zeng

Figure 1 for InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT
Figure 2 for InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT
Figure 3 for InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT
Figure 4 for InheritSumm: A General, Versatile and Compact Summarizer by Distilling from GPT

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: