Alert button

Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models

May 16, 2023
Boxi Cao, Qiaoyu Tang, Hongyu Lin, Xianpei Han, Jiawei Chen, Tianshu Wang, Le Sun

Figure 1 for Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models
Figure 2 for Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models
Figure 3 for Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models
Figure 4 for Retentive or Forgetful? Diving into the Knowledge Memorizing Mechanism of Language Models

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: