Alert button

GPTEval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment

Mar 29, 2023
Yang Liu, Dan Iter, Yichong Xu, Shuohang Wang, Ruochen Xu, Chenguang Zhu

Figure 1 for GPTEval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment
Figure 2 for GPTEval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment
Figure 3 for GPTEval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment
Figure 4 for GPTEval: NLG Evaluation using GPT-4 with Better Human Alignment

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: