Alert button

Noise Doesn't Lie: Towards Universal Detection of Deep Inpainting

Jun 03, 2021
Ang Li, Qiuhong Ke, Xingjun Ma, Haiqin Weng, Zhiyuan Zong, Feng Xue, Rui Zhang

Figure 1 for Noise Doesn't Lie: Towards Universal Detection of Deep Inpainting
Figure 2 for Noise Doesn't Lie: Towards Universal Detection of Deep Inpainting
Figure 3 for Noise Doesn't Lie: Towards Universal Detection of Deep Inpainting
Figure 4 for Noise Doesn't Lie: Towards Universal Detection of Deep Inpainting

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: