Discriminative Region Proposal Adversarial Networks for High-Quality Image-to-Image Translation

Aug 06, 2018
Chao Wang, Haiyong Zheng, Zhibin Yu, Ziqiang Zheng, Zhaorui Gu, Bing Zheng

* ECCV 2018 

  Access Model/Code and Paper