Picture for Yongqiang Qin

Yongqiang Qin

Zero-Shot Instance Segmentation

Add code
Apr 14, 2021
Figure 1 for Zero-Shot Instance Segmentation
Figure 2 for Zero-Shot Instance Segmentation
Figure 3 for Zero-Shot Instance Segmentation
Figure 4 for Zero-Shot Instance Segmentation
Viaarxiv icon

BiOpt: Bi-Level Optimization for Few-Shot Segmentation

Add code
Nov 23, 2020
Figure 1 for BiOpt: Bi-Level Optimization for Few-Shot Segmentation
Figure 2 for BiOpt: Bi-Level Optimization for Few-Shot Segmentation
Figure 3 for BiOpt: Bi-Level Optimization for Few-Shot Segmentation
Figure 4 for BiOpt: Bi-Level Optimization for Few-Shot Segmentation
Viaarxiv icon

Prototype Refinement Network for Few-Shot Segmentation

Add code
Feb 10, 2020
Figure 1 for Prototype Refinement Network for Few-Shot Segmentation
Figure 2 for Prototype Refinement Network for Few-Shot Segmentation
Figure 3 for Prototype Refinement Network for Few-Shot Segmentation
Figure 4 for Prototype Refinement Network for Few-Shot Segmentation
Viaarxiv icon

Fast and Generalized Adaptation for Few-Shot Learning

Add code
Nov 25, 2019
Figure 1 for Fast and Generalized Adaptation for Few-Shot Learning
Figure 2 for Fast and Generalized Adaptation for Few-Shot Learning
Figure 3 for Fast and Generalized Adaptation for Few-Shot Learning
Figure 4 for Fast and Generalized Adaptation for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Prototype Rectification for Few-Shot Learning

Add code
Nov 25, 2019
Figure 1 for Prototype Rectification for Few-Shot Learning
Figure 2 for Prototype Rectification for Few-Shot Learning
Figure 3 for Prototype Rectification for Few-Shot Learning
Figure 4 for Prototype Rectification for Few-Shot Learning
Viaarxiv icon

Accurate Face Detection for High Performance

Add code
May 24, 2019
Figure 1 for Accurate Face Detection for High Performance
Figure 2 for Accurate Face Detection for High Performance
Figure 3 for Accurate Face Detection for High Performance
Viaarxiv icon