Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results

May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

NoiseBreaker: Gradual Image Denoising Guided by Noise Analysis

Feb 18, 2020
Florian Lemarchand, Erwan Nogues, Maxime Pelcat


  Access Paper or Ask Questions

OpenDenoising: an Extensible Benchmark for Building Comparative Studies of Image Denoisers

Oct 18, 2019
Florian Lemarchand, Eduardo Fernandes Montesuma, Maxime Pelcat, Erwan Nogues


  Access Paper or Ask Questions

Electro-Magnetic Side-Channel Attack Through Learned Denoising and Classification

Oct 16, 2019
Florian Lemarchand, Cyril Marlin, Florent Montreuil, Erwan Nogues, Maxime Pelcat


  Access Paper or Ask Questions