Description Based Text Classification with Reinforcement Learning

Feb 08, 2020
Duo Chai, Wei Wu, Qinghong Han, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Model/Code and Paper
Entity-Relation Extraction as Multi-Turn Question Answering

May 24, 2019
Xiaoya Li, Fan Yin, Zijun Sun, Xiayu Li, Arianna Yuan, Duo Chai, Mingxin Zhou, Jiwei Li

* to appear at ACL2019 

  Access Model/Code and Paper