Alert button

LiveHPS: LiDAR-based Scene-level Human Pose and Shape Estimation in Free Environment

Feb 27, 2024
Yiming Ren, Xiao Han, Chengfeng Zhao, Jingya Wang, Lan Xu, Jingyi Yu, Yuexin Ma

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: