Alert button

MIKE: A New Benchmark for Fine-grained Multimodal Entity Knowledge Editing

Feb 18, 2024
Jiaqi Li, Miaozeng Du, Chuanyi Zhang, Yongrui Chen, Nan Hu, Guilin Qi, Haiyun Jiang, Siyuan Cheng, Bozhong Tian

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: