Alert button

Generative AI for Controllable Protein Sequence Design: A Survey

Feb 16, 2024
Yiheng Zhu, Zitai Kong, Jialu Wu, Weize Liu, Yuqiang Han, Mingze Yin, Hongxia Xu, Chang-Yu Hsieh, Tingjun Hou

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: