Alert button

GraphTranslator: Aligning Graph Model to Large Language Model for Open-ended Tasks

Feb 13, 2024
Mengmei Zhang, Mingwei Sun, Peng Wang, Shen Fan, Yanhu Mo, Xiaoxiao Xu, Hong Liu, Cheng Yang, Chuan Shi

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: