Alert button

GPS: Graph Contrastive Learning via Multi-scale Augmented Views from Adversarial Pooling

Jan 29, 2024
Wei Ju, Yiyang Gu, Zhengyang Mao, Ziyue Qiao, Yifang Qin, Xiao Luo, Hui Xiong, Ming Zhang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: