Alert button

COCO is "ALL'' You Need for Visual Instruction Fine-tuning

Jan 17, 2024
Xiaotian Han, Yiqi Wang, Bohan Zhai, Quanzeng You, Hongxia Yang

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: