Alert button

p-Laplacian Adaptation for Generative Pre-trained Vision-Language Models

Dec 17, 2023
Haoyuan Wu, Xinyun Zhang, Peng Xu, Peiyu Liao, Xufeng Yao, Bei Yu

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: