Alert button

Digital Twin-Enhanced Deep Reinforcement Learning for Resource Management in Networks Slicing

Nov 28, 2023
Zhengming Zhang, Yongming Huang, Cheng Zhang, Qingbi Zheng, Luxi Yang, Xiaohu You

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: