Alert button

Hyper-Relational Knowledge Graph Neural Network for Next POI

Nov 28, 2023
Jixiao Zhang, Yongkang Li, Ruotong Zou, Jingyuan Zhang, Zipei Fan, Xuan Song

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: