Alert button

Mitigating Large Language Model Hallucinations via Autonomous Knowledge Graph-based Retrofitting

Nov 22, 2023
Xinyan Guan, Yanjiang Liu, Hongyu Lin, Yaojie Lu, Ben He, Xianpei Han, Le Sun

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: